الفبای لاتین ترکی آذربایجانی  چاپ
تاریخ : 9 فروردین 1388

الــــــــــــــــــفبای ترکی آذربـــــــــــــــــــــــــــــایجانی:

Aa  Bb  Cc  Çç  Dd  Ee  Əə  Ff  Gg  Ğğ  Hh  Xx  İi   Jj  Kk

ک    ژ   ای  ئی  خ     ه      غ    گ     ف     اَ        اِ    د      چ      ج      ب     آ

Qq  Ll  Mm  Nn  Oo  Öö  Pp  Rr  Ss  Şş  Tt  Uu  Üü  Vv  Yy  Zz

ز- ذ  ی    و    ئو    او   ت   ش  س    ر   پ    اُ        ن       م      ل    ق

@title