درس۶زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 20 فروردین 1388

خانواده وآشنایان درزبان ترکی آذربایجانی:(با ترجمه ترکی وانگلیسی) درادامه..................

خانواده وآشنایان درزبان ترکی آذربایجانی:

Ana\\mother\\madər آنا: مادر

Ata\\father\\pedər آتا: پدر

Qiz\\daughter\\doxtər قیز: دختر

Qardaş\\brother\\bəradər  قارداش: برادر

Nənə\\grandmother\\madərbozorg  نه  نه: مادربزرگ

Baba\\grandfather\\pedərbozorg  بابا: پدربزرگ

Xala\\aunt\\xaleh  خالا: خاله

Bibi\\aunt\\əmmeh  بیبی: عمه

Əm\\uncle\\əmu  عم: عمو

Day\\uncle\\dayi  دای: دائی

Həyat yoldaş\\spouse\\həmsər  حیات یولداش: همسر

Əm qızı\\cousin\\doxtər əmu  عم قیزی: دخترعمو

Day qızı\\cousin\\doxtər dayi  دای قیزی: دختردائی

Xala qızı\\cousin\\doxtər xaleh  خالا قیزی: دخترخاله

Bibi qızı\\cousin\\doxtər əmmeh  بیبی قیزی: دخترعمه

 Əm oğlı\\cousin\\pesər عم اوغلی: پسرعمو

Day oğlı\\cousin\\pesər dayi دای اوغلی: پسردائی

Xala oğlı\\cousin\\pesər xaleh  خالا اوغلی: پسرخاله

Bibi oğlı\\cousin\\pesər əmmeh  بیبی اوغلی: پسرعمه

Nişanlımı\\fiance_fiancee\\namzəd  نیشان لیمی: نامزد

baldız\\sister in law\\xahər şohər بالدیز: خواهرشوهر

Yeznə\\brother in law\\bəradər şohər  یئزنه: برادر شوهر

Tələbə\\student\\daneşamuz طه له به : دانش آموز

Qonşu\\neighbor\\həmsayeh  قونشو: همسایه

@title