درس 17 زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 24 مرداد 1388

درس هفدهم را بانام و یاد خدا آغاز میکنم.در این درس مکالمه در باره خریده میوه در میوه فروشیه که مکمل درس هجدهم خواهد بود وبا جایگذاری اسامی دیگر((به درس هجده رجوع کنید)) به جای اسامی بکار رفته در این مکالمه میتوانید انواع مکالمه در این باره را بسازید.

در میوه فروشی:                                                                   Meyvə Mağazasinda:

لطفاً یک کیلو/نیم کیلو خیاربدهید.

lütfən bir kiloqeram\yarım kiloqeram xiyar verin.

بفرمائید دیگر چه میخواهید؟

buyurun. daha nə istəyirsiniz?

یک هندوانه درشت وشیرین ودوکیلو انگور هم می خواهم.

böyük və şirin bir qarpiz, bir də iki kiloqeram üzüm istəyirəm.

این هندوانه، هفت کیلو و چهارصدگرم.انگور دونوع داریم.مرغوب و متوسط.

bu qarpiz yeddi kilo dörd yüz qeramdır. iki növ üzümümüz var, ə la(mərgub) və babat.

لطفا یک کیسه پلاستیک دوکیلویی بدهید تا انگورسواکنم.

lütfən iki kiloqeramlıq bir pelastik torba verin üzüm seçim.

ببخشید سوا کردنی نیست. درهم میفروشیم.

üzr istəyirəm.seçmə olmaz.qatışıq satırıq.

پس مبلغ هندوانه و خیار را حساب کنید تا پرداخت کنم.

onda qarpızla xiyarın pulunu hesab edin verim.

صد وبیست تومان خیار وهشتصد وچهل تومان هم هندوانه.میشود جمعا نهصد وشصت تومان.

yüz iyirmi(igirmi) tümən xiyar, səkkiz yüz qirx tümən də qarpız, cəmi doqquz yüz altmış tümən.

@title