بازهم آشوب...بازهم ناآرامی!!  چاپ
تاریخ : 6 دی 1388

ساعت 9 تمام.(شب).........خیابان شریعتی...مجتمع فرهنگی آیت الله خامنه ای. 

آشوب از این محل شروع و به بعد از چهارراه بازار منتهی میشود.. 

آشوبگران با شکستن تمام شیشه های مجتمع قصد بازکردن درب های آن را داشتند که با مخالفت و سرکوب شدید نیروهای گارد ویژه پلیس روبه رو شدند..حدود ده نفر دستگیرشدند و یک نیروی پلیس در این اتفاق بشدت زخمی شد.....خیابان را با آتش فراگرفته اند و با ایجاد رعب و وحشت آسایش را از مردم گرفته اند...آیا این است رسم مردانگی؟؟؟؟؟؟؟ 

این آشوبگری ها تا الان که دارم این متن را مینویسم ادامه دارد..............................

@title