بسته دیکشنری-قسمت اول  چاپ
تاریخ : 28 مهر 1389

قسمت اول : حرف (گ)-بخش ۱

در ادامه مطلب.................با ما باشید....

گامبو(خیلی چاق)       koppuş

گاوچران                      inək otaran

گاودار                         inəkçı

گچکار                         suvaqçı

گدا                              dilənçi

گذران                          keçınmə

گرانفروش                   bahalıcı

گرداننده(اجراکننده)     dolandiran

گرداننده(چرخاننده)      fırlandiran

گردآلود                       tozanaq

گردپاش                      tozçıləyən

گردشگر                      gəzən(türistə)

گردگیر(جاروبرقی)       tozsoran

گردنده(چرخشی)        fırlanan

گرسنه                        ac

گرفتار(درگیر)               tutulmuş

گرمازا                         istilik

گرمازده                       istivurmuş

گروهبان                      sercant

گریان                          ağlar

گریبان گیر(فریبنده)      yaxalayan

گزیننده(انتخاب کننده)  seçici

گل آلود                       lilli

گناهکار(مقصر)            suçlu

گورکن                        qəbırqazan

گوشخراش                 qulaqbatiran

گوشنواز                     qulaqoxşayan

گوینده                         deyən

گیاهخوار                     otcul

گیاهشناس                 botanik

گیج                            sarsaq

@title