جملات زیبای انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی  چاپ
تاریخ : 3 فروردین 1388

جملات زیبای انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی  

 

بهمراه ترانه in between از لینکن پارک  با ترجمه فارسی

 

در ادامه مطلب.......

 
جملات زیبای انگلیسی در مورد عشق با ترجمه فارسی

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

love is wide ocean that joins two shores

زندگی بدون عشق بی معنی است و خوبی بدون عشق غیر ممکن

life whithout love is none sense and goodness without love is impossible

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

love is something silent , but it can be louder than anything when it talks

عشق آن است که همه خواسته ها را برای او آرزو کنی

love is when you find yourself spending every wish on him

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند

love is flower that is made to bloom by two gardeners

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید

love is like a flower which blossoms whit trust

عشق یعنی ترس از دست دادن تو

love is afraid of losing you

پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد

no matter what the question is love is the answer

وقتی هیچ چیز جز عشق نداشته باشید آن وقت خواهید فهمید که عشق برای همه چیز کافیست

when you have nothing left but love than for the first time you become aware that love is enough

زمانی که همه چیز افتاده است عشق آن چیزی است که بر پا می ماند

love is the one thing that still stands when all else has fallen

عشق مثل هوایی است که استشمام می کنیم آن را نمی بینیم اما همیشه احساس و مصرفش می کنیم و بدون ان خواهیم مرد

love is like the air we breathe it may not always be seen, but it is always felt and used and we will die without it 


 


 

In between


Let me apologize to begin with
Let me apologize for what I'm about to say

But trying to be genuine was harder than it seemed
But somehow I got caught up in between

Let me apologize to begin with
Let me apologize for what I'm about to say

But trying to be someone else was
harder than it seemed
And somehow I got caught up in between

[ Chorus ]
Between my pride and my promise
Between my lies and how the truth gets in the way

And things I want to say to you
get lost before they come
The only thing that's worse than one is none
[ End Chorus ]

Let me apologize to begin with
Let me apologize for what I'm about to say

But trying to regain your trust
was harder than it seemed
But somehow I got caught up in between


[ Chorus ]
Between my pride and my promise
Between my lies and how the truth gets in the way

The things I want to say to you
get lost before they come
The only thing that's worse than one is none
The only thing that's worse than one is none
[ End Chorus ]

And I cannot explain to you
And anything I say or do or plan

Fear is not afraid of you
But guilt's a language you can understand

I cannot explain to you
And anything I say or do
I hope the actions speak the words they can

[ Chorus ]
For my pride and my promise
For my lies and how the truth gets in the way

The things I want to say to you
get lost before they come
The only thing that's worse than one is none

Pride and my promise
Between my lies and how the truth gets in the way

The things I want to say to you
get lost before they come
The only thing that's worse than one is none
The only thing that's worse than one is none
The only thing that's worse than one is none
[ End Chorus

در میانه

لینکین پارک


اولا بگذار عذرخواهی کنم

بگذار عذر خواهی کنم برای چیزی که دارم میگم

اما تلاش برای واقعیت سخت تر از اون چیزی بود که به نظر می رسید

اما یه جورایی من در وسط گیر افتادم

اولا بگذار عذرخواهی کنم

عذر خواهی برای چیزی که قرار است بگویم

اما تلاش برای کس دیگری بودن

سخت تر از آن است که به نظر می رسد

و یک جورایی من در وسط گیر افتادم

در میانه غرور من و قول من

در بین دروغهایم و طوری که واقعیت به آن میرسد

و چیزهایی که میخواهم به تو بگویم

گم میشوند قبل از اینکه بیایند(به زبان بیایند)

تنها چیزی که خیلی از اون  بدتره  هیچی نیست(هیچی از اون بدتر نیست)

تکرار

و نمیتونم برات توضیح بدم

و هر چیزی که میگم یا انجام میدم یا میخوام یا نقششو میکشم

ترس از تو نمیترسه

اما زبان بیگناه رو میتونی بفهمی

و نمیتونم برات توضیح بدم

و هر چیزی که میگم یا انجام میدم

امیدوارم کارهام با زبونی که میتونند صحبت کنند

تکرار

Linkin park

@title